Βούλγαρος πρωθυπουργός: «Θα πυροβολούμε όποιον περνάει τα σύνορά μας»!

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò êáé ï Âïýëãáñïò ïìüëïãüò ôïõ Ìðüéêï Ìðïñßóïö óôçí ôåëåôÞ õðïãñáöÞò ìíçìïíßïõ óõíåñãáóßáò áíÜìåóá óôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ôçò ÅëëÜäáò êáé ôï õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí, ÐëçñïöïñéêÞò êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí ôçò Âïõëãáñßáò ãéá ôç óéäçñïäñïìéêÞ óýíäåóç ôñéþí ëéìáíéþí ôçò ÅëëÜäáò (Èåóóáëïíßêç, ÊáâÜëá, Áëåîáíäñïýðïëç) ìå ôñßá ëéìÜíéá ôçò Âïõëãáñßáò (ÌðïõñãêÜò, ÂÜñíá êáé Ñïýóå óôïí ðïôáìü Äïýíáâç, ôçí ÔåôÜñôç 6 Óåðôåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI)

Η Βουλγαρία απάντησε στο θρασύδειλο Ερντογάν, που είπε ότι θα στείλει 3.500.000 λαθρομετανάστες στην Ευρώπη. Όποιος περνάει τα σύνορα είπε ο Μπορίσωφ θα πυροβολείται. Μετά τη σθεναρή στάση της Βουλγαρίας είναι σίγουρο ότι οι Τούρκοι θα στείλουν όλους τους λαθροεισβολείς στην Ελλάδα, όπου έχουν να κάνουν με τον ενδοτικό Μητσοτάκη.

Έλληνες ξυπνήστε και αλλάξτε πρωθυπουργό γιατί η Ν.Δ. έχει αποφασίσει ν’ αλλάξει εσάς με τις ορδές των μουσουλμάνων. Αντισταθείτε άμεσα στη λαθρομετανάστευση γιατί σε λίγο θα είναι αργά και θα είστε μειοψηφία μέσα στην Αγιοτόκο μας Ελλάδα. 
 
Χρήστος Αθανασάκος
Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.

Απάντηση