Μακαριστὲ Χριστόδουλε, ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας ἔπαψε νὰ χτυπᾶ…

«Ὅταν ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας σταματήσει νὰ χτυπάει, τότε θὰ σταματήσει νὰ χτυπάει καὶ ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας». «Αὐτοὶ ποὺ γκρεμίζουν τὰ ἐθνικὰ θεμέλια αὐτοῦ του ἔθνους καὶ δὲν δίνουν λόγο σὲ κανέναν, πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπονομεύουν τὸ ἔθνος». Ἐπίκαιροι λόγοι τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀναλογία καὶ ἐφαρμογή, σὲ αὐτὰ ποὺ βιώνουμε στὶς μέρες μας.

Ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας σταμάτησε, καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ μουδιασμένοι καὶ πικραμένοι, κρατοῦν τὴν ἀνάσα τους…

Παρακολουθήσαμε ὅλοι ἔκπληκτοι, τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, νὰ ἀποφασίζει νὰ σταματήσει ὅλες τὶς ἀκολουθίες, τὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ οὐσιαστικὰ τὴν ἴδια τὴ Θεία Μετάληψη!

Ἔνα απαραδεκτο, ἔνα πρωτοφανες χτύπημα στὰ θεμέλια της Χριστιανοσύνης, ἄρα και στα θεμέλια του ἴδιου του Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Μία ἀπόφαση, χωρὶς ἱστορικὸ προηγούμενο!
Μία ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἔνα πνευματικο, ἕνα ἐθνικὸ «ἔμφραγμα»!
Ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Θεία Μετάληψη, δὲν ἔχει παύσει νὰ τελείται ουτε ἐπὶ Τουρκοκρατίας, οὔτε εν μέσω ἐπιδημιῶν καὶ πανδημιῶν πολὺ χειρότερων ἀπὸ τὸν COVID -19.
H ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ποὺ ἀνακοινώθηκε τὴ Δευτέρα, κινήθηκε σὲ μεσοβέζικα μὲν ἐπίπεδα, ἀλλὰ ἄφηνε ἕνα μικρὸ χρονικὸ παράθυρο ἀνοικτό, γιὰ νὰ…
τελοῦνται τουλάχιστον οἱ Θεῖες Λειτουργίες.
Παρόλα αὐτά, σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἔβγαλε δική του ἀπόφαση, ἀναστέλλοντας ολες τὶς λειτουργίες σὲ ὅλους του χώρους θρησκευτικης λατρείας, ἀκυρώνοντας ἔτσι με απολυταρχικό τροπο τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή του, πῶς;
Μὲ ἔνα tweet.
Μὲ ἔνα τιτιβισμα!
Ζήσαμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ αὐτό. Τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀκυρώνονται ἐπιδεικτικὰ μὲ ἕνα tweet!
Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός, εἶναι σίγουρο πὼς γνώριζε ἐγκαίρως τὶς ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ. Γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο επελεξε καὶ ἐπέτρεψε νὰ ἐκτεθεῖ ἔτσι η ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας;
Γιὰ ποιὸν λόγο ἀκριβῶς, ὑποβλήθηκαν σὲ σκωτσέζικο ντους οι χριστιανοί, ἀκούγοντας δυο ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀνακοινώσεις μεσα σὲ δύο μόλις ὧρες;
Γιὰ νὰ κάνει ὁ κύριος Μητσοτάκης, ἐπίδειξη δύναμης; ω
Γιὰ νὰ κάνει επιδειξη ὑπευθυνότητας;
Γιὰ νὰ δείξει πὼς ὁ ἴδιος ἐνδιαφέρεται καὶ ἀνησυχεῖ περισσότερο γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἀπὸ ὅσο ἐνδιαφέρεται καὶ μεριμνᾶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία;
Νὰ εἴμαστε σοβαροί. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει.
Θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ δοθεῖ μία λύση ποὺ νὰ ἱκανοποιεῖ καὶ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους καὶ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας.
Μὲ εἰλικρινῆ συνεργασία καὶ συμπόρευση, και όχι μὲ ἐπιδείξεις ἰσχύος καὶ τιτιβίσματα.
Ὅμως ἡ ἀπόφαση, ἐπάρθη καὶ ὁ κύβος ἐρρίφθη.
Ἂς μᾶς ἐξηγήσουν λοιπόν, γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς λόγο δὲν μποροῦν νὰ ἰσχύσουν στὶς ἐκκλησίες τὰ ἴδια μέτρα πρόληψης ποὺ ἰσχύουν καὶ στὰ super markets;
Γιατί δὲν μποροῦσαν νὰ κρατηθούν οι ἴδιες ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἴδιοι περιορισμοὶ στὸν ἀριθμὸ ἀτόμων ποῦ συναθροίζονται;
Γιατί δὲν μποροῦσαν νὰ γίνονται Θεῖες Λειτουργίες π.χ.Τῶν πέντε ἢ τῶν δέκα ἀτόμων;
Μήπως γιατί στὴν πραγματικότητα, οἱ ἀνησυχίες τῶν κυβερνώντων ἐπικεντρώνονται στὴ λαβίδα τῆς Θείας Μετάληψης, ὡς πιθανὸ μέσο μετάδοσης τοῦ ἰοῦ;
Γιατί δὲν παίρνουν ξεκάθαρη θέση ἐπὶ τοῦ θέματος, ἔστω καὶ μέ… tweet;
Γιατί δὲν ἔκλεισαν οἰ λαϊκὲς ἀγορές οπως ἔκλεισαν καὶ οἱ ἐκκλησίες;
Εἶναι χαμηλότερος ὁ κίνδυνος μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἐκεῖ;
Εἶναι τόσο δύσκολο νὰ καταλάβουν μερικοὶ πολιτικοὶ πῶς γιὰ κάποιους πολίτες τῆς χώρας, τὸ νὰ γεμίζουν τὸ στομάχι τους δὲν ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη προτεραιότητά τους;
Τὸ χειρότερο καὶ τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι, πὼς μὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τοῦ κράτους καὶ μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας να μὴν ἀντιδρᾶ, δημιουργήθηκε ἕνα εἴδος «δεδικασμένου» γεγονότος.
Ἕνα «δεδικασμένο» ποὺ κανεὶς δὲν μᾶς ἐγγυᾶται πὼς στὸ μέλλον δὲν θα ξαναχρησιμοποιηθεῖ δολίως απο κάποιους, γιὰ νὰ χειραγωγηθοῦν οἱ χριστιανοὶ καὶ νὰ κλείσουν καὶ πάλι οἱ ἐκκλησίες.
Ἔνα «δεδικασμένο» ποὺ δύναται νὰ ἐπιφέρει ἀκόμα και σύγχρονους διωγμούς…
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι ποὺ θὰ πρέπει νὰ δοθούν απαντησεις καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ Ἱερατείου.
Δέχονται οι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς αὐτὸ τὸ «δεδικασμένο» ἢ ὄχι;
Ἂν ναί, ἂς ποῦν καθαρὰ στὸν λαό πως κάθε φορᾶ ποὺ ὑπάρχει ἀπειλὴ πανδημίας ἢ ἐπιδημίας, οἱ ναοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ βάζουν λουκέτο, ὅπως ἔβαλε ὁ Πάπας Φραγκίσκος , ὅπως ἔβαλαν οἱ Ἰσλαμιστές…
Νὰ γνωρίζουμε πὼς σὲ παρόμοιες καταστάσεις στὸ μέλλον, ἡ ἐκκλησία θὰ «κάνει στὴν ἄκρη».
Ἂν ὄχι, ἂς ἀντιδράσουν οπως μποροῦν. Ὅπως θὰ ἀντιδροῦσε ὁ Μακαριστός Χριστοδουλος. Ὅπως θὰ ἀντιδροῦσε ὁ Μακαριστός Αυγουστινος Καντιώτης.
Ὅπως ἀντιδροῦν κάποιοι Ἀρχιερεῖς στὴ Κύπρο. Ὅπως ἀντιδροῦν στὴ Ρωσία.
Ἂν δὲν μποροῦν, τουλάχιστον ας ἐξηγήσουν στὸν πιστὸ λαό, τὸ σκεπτικὸ τῶν ἀποφάσεών τους καὶ τῆς (μὴ) ἀντίδρασής τους. Ἂς ἀναδιπλωθοῦν καὶ ἂς φροντίσουν να καθησυχάσουν μὲ ἰσχυρὰ καὶ στέρεα ἐπιχειρήματα, τὸ ἐκκλησίασμα ποὺ ἀγωνιᾶ.
Ἂς μᾶς ἐξηγήσουν γιατί ἀποδόθηκαν τὰ τοὺ «Καίσαρος τῷ Καίσαρι» καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ… καὶ αὐτὰ στὸν «Καίσαρα»!
Αὐτὰ εἶναι ἐρωτήματα ποὺ βρίσκονται στις σκέψεις πολλών αυτες τὶς μέρες, καὶ ἀπορρέουν ἀπο γνήσιο πνεῦμα ἀνησυχίας καὶ προβληματισμοῦ. Ὄχι ἀπὸ πνεύμα διχασμου. Ὄχι ἀπὸ πνεύμα ανυπακοης.
Οἱ καμπάνες μπορεῖ νὰ σίγησαν, ἀλλὰ τὰ λόγια του Μακαριστοῦ Χριστόδουλου ἔρχονται ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ «χτυποῦν» σαν διαχρονικὲς «καμπάνες» γιὰ ὅλους μας:
«Ἡ ἐκκλησία, ἀρνεῖται νὰ συμμαχήσει μὲ πολιτικὲς ποὺ ἀντιστρατεύονται τὸ ἦθος, τὶς ἀξίες καὶ τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας, ἀναλαμβάνοντας, παράλληλα, τὸ ρόλο τοῦ μπροστάρη στοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες. Αὐτὴ ἡ στάση ἀσφαλῶς καὶ κινεῖ, πολλὲς φορές, τὴ μήνη ὅλων ἐκείνων ποὺ θίγονται ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη καὶ τὴ διακονία τῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀντίδραση, ὅμως, αὐτῶν τῶν κέντρων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακόψει τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ κλείσει τὸ στόμα τῶν ἀνθρώπων της, ὁδηγώντας τους στὸν συμβιβασμό. Οἱ συμβιβασμένοι δὲν ἔχουν θέση στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας».
sportime

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here