Δελτίο Τύπου Γιάννη Λαγού

Ο Ευρωβουλευτής κ. Λαγός εξέδωσε την 12ην Ιανουαρίου 2021 το ακόλουθον δελτίον τύπου.

          . Το γεγονός ότι κατεδικάσθην από πρωτόδικον δικαστήριον δεν σημαίνει ότι η απόφασις είναι τελειωτική, διότι εφεσιβλήθη και θα κριθή δευτεροβαθμίως.

          . Επίσης η αίτησις άρσεως της ασυλίας μου, που εζητήθη με απόσπασμα της καταδικαστικής αποφάσεως νομικώς είναι αδύνατον να προχωρήση, διότι απαιτείται αμετάκλητος απόφασις.

          . Δικαστικώς ανεγνωρίσθη, ότι προσεβλήθη το τεκμήριο αθωότητός μου και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού μου παρεβιάσθη που στοιχειοθετούν μη δικαίαν δίκην.

          . Η Σακελλαροπούλου η οποία εδήλωσε μετά την απόφασιν, ότι η «δημοκρατία ενίκησε» θα λόγοδοτήση την 20ην Μαΐου 2021, διότι δεν εγένετο δίκη πολιτευμάτων, αλλά δίκη αξιοποίνων πράξεων.

          . Η Ένωσις Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωσιν επαινούσα τους δικαστάς που με εδίκασαν και επολιτικοποίησε ποινικήν υπόθεσιν πράξις που απαγορεύεται.

          . Με τας αναρτήσεις πινακίδων με αναγραφάς «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ» εντός της βουλής εγένετο επέμβασις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και παράβασις της αρχής διακρίσεως των εξουσιών.

          . Ο ετερόκλητος όχλος των οπαδών κομμάτων έξωθεν του δικαστηρίου απετέλεσε ανεπίτρεπτον επηρεασμόν των δικαστών.

          . Κατά της ΕΣΔΑ ο κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος με αμετάκλητον απόφασιν, που δεν συμβαίνει εις εμέ ώστε όσοι με θεωρούν ένοχον παραβιάζουν την ΕΣΔΑ.

          . Η ατομική προσφυγήν μου στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο απεσιωπήθη από τα ΜΜΕ.

          . Η Σακελλαροπούλου δεν απαντά εις δύο εξώδικά μου παραβιάζουσα  το Σύνταγμα και περιφρονεί εμέ εκλεγμένο από τον λαό με 131.000 ψήφους Ελλήνων ενώ εκείνη διωρίσθη στο αξίωμά της από κομματική επιλογή.

          . Όλαι αι εναντίον μου δηλώσεις, ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις, ψηφίσματα κ.τ.λ. εγένετο πριν καταδικασθώ και τούτο κατά την ΕΣΔΑ απαγορεύεται.

          . Εδικάσθην από ένα Τριμελές Εφετείο ως διευθύνων εγκληματικήν οργάνωσιν με αντίθετον πρότασιν της Εισαγγελέως της έδρας.

          . Παρεπέμφθην να δικασθώ δια την διεύθυνσιν εγκληματικής οργανώσεως παρά την αντίθεσιν ενός Εφέτου από το Τριμελές Δικαστικόν Συμβούλιον.

          . Τα ΜΜΕ δεν είναι μόνον εναντίον μου, αλλά απαραδέκτως αποσιωπούν τους ισχυρισμούς μου και μονολογούν, που σημαίνει, ότι δεν έχομεν δημοκρατίαν, αλλά δειμοκρατίαν (δείμος=τρόμος) στην οποίαν δεν πρόκειται να υποκύψω.

          . Αι δηλώσεις των κομμάτων, της Ενώσεως Δικαστών – Εισαγγελέων, της Σακελλαροπούλου και άλλων, ότι με την καταδίκην μου ενίκησε η δημοκρατία αποδεικνύουν, ότι εγένετο πολιτική δίκη και κατεδικάσθην δια πολιτικούς λόγους. Ως εκ τούτου οι κρατούμενοι συγκατηγορούμενοί μου είναι πολιτικοί κρατούμενοι, με όλας τας συνεπείας.

          . Καλώ τας  τηλεοράσεις και τας εφημερίδας εις δημοσίον διάλογον παρουσία αντιδίκων δικηγόρων, ώστε να παύση ο μονόλογος εναντίον μου. Γνωρίζω, ότι ματαιοπονώ, διότι τα ΜΜΕ με εντολή αρνούνται τον διάλογον, αλλά το προτείνω, διότι η πρότασις αυτή θα μου χρειασθή όταν δικάζονται οι συκοφάνται και υβρισταί μου.

Απάντηση