ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ἰω. η΄ 32)

                                                                          Ἐν Ἀθήναις, τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

                                                                                     Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/23/21-01-21

Πρός:

Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

                                                   ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

          Σὲ μία χρονικὴ περίοδο, ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει ὑποχρεωτικῶς ἐγκλωβισθῇ σὲ νάρθηκα ἀδρανείας, παρακμῆς καὶ περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν της δικαιωμάτων, μὲ τὴν καθημερινὴ τρομοκράτησι τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὰ χρυσοπληρωμένα ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι Μ.Μ.Ε., σὲ μία χρονικὴ στιγμή, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευσις καὶ ἀνέχεια ἔχουν ἤδη κτυπήσει τὴν πόρτα πολλῶν νοικοκυριῶν καὶ ἐπιχειρήσεων, ἐνῷ οἱ αὐτοκτονίες, ἡ βία καὶ οἱ θάνατοι λόγῳ ἄλλων ἀσθενειῶν λαμβάνουν χώρα καθημερινῶς, ἐσεῖς κανονίσατε συνάντησι στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα.

          Ἐν ὄψει τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς σας στὴν Τουρκία καὶ τῆς ἐνάρξεως  «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν πρὸς εἰρηνικὴ ἐπίλυσι τῶν μεταξύ μας διαφορῶν, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὰ κάτωθι:

 • Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ πλέον ξεκάθαρα τμῆμα ἢ τμήματα τῆς ἐπικρατείας μας, παραβιάζοντας μάλιστα τὰ σύνορα τῆς πατρίδος μας σὲ καθημερινὴ βᾶσι καὶ διατρανώνοντας διεθνῶς τὶς θέσεις της σὲ κάθε περίστασι.
 • Οἱ διεκδικήσεις αὐτὲς τῆς Τουρκίας εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ ὑφιστάμενο διεθνὲς δίκαιο, τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ καὶ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ποὺ ἔχουν ὑπογραφῇ.
 • Ἡ χώρα μας σύρεται σὲ δῆθεν διαπραγματεύσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐδαφικά της δικαιώματα, χωρὶς νὰ ἔχῃ προηγουμένως ἀσκήσει τὰ νόμιμα δικαιώματα, ποὺ τῆς παρέχει ἡ διεθνὴς νομοθεσία (δίκαιο θαλάσσης), ἤτοι χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐπεκτείνει τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ μίλια, χορηγῶντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν γενναιόδωρα πρὸς τὴν Τουρκία νομικὰ «ἐπιχειρήματα» γιὰ τὶς διεκδικήσεις της.

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τὴν στιγμή, ποὺ στὴν γειτονικὴ χώρα ἔχει ἀναζωπυρωθῇ στὸ ἔπακρον τὸ ὄνειρο τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, ἐνῷ, ἀντιθέτως, στὴν δική μας χώρα γίνεται σαφὴς προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς Ἱστορίας εἰς βάρος τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει πλέον κατακλυσθῇ ἀπὸ μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ποὺ συνεχίζουν νὰ καταφθάνουν καθημερινῶς στὴν χώρα μας μέσῳ Τουρκίας.

 • Μέσα στὴν χώρα μας δροῦν ἀνενόχλητοι πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ φιλοτουρκικοὶ θύλακοι, καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ Τουρκία ἐξοπλίζεται καὶ ἤδη διενεργεῖ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τρίτων χωρῶν, ἐνῷ ἐμεῖς ἐπικεντρωνόμαστε ἐμπράκτως στὴν πάταξι τοῦ …νατιβισμοῦ.

     Σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι ἤδη ὁ μέσος Ἕλληνας αἰσθάνεται ἀνασφάλεια λόγῳ τῆς διαμορφουμένης καταστάσεως, ἐνῷ ἡ ἀγανάκτησις, ἡ ὀργὴ καὶ τὸ αἴσθημα  ἀπειλῆς  εἶναι πλέον τὰ κυρίαρχα συναισθήματά του, γιὰ τὰ ὁποῖα, προφανῶς, δὲν ἐνημερώνεσθε ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων!

     Ἐπὶ πλέον, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ξεχνᾶτε, ὅτι ὁ μέσος ψηφοφόρος τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. σᾶς ἀνέβασε στὴν ἐξουσία ἐπιθυμῶντας νὰ τιμωρήσῃ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὴν προηγουμένη Κυβέρνησι τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κυρίως γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποία εἴχατε ψευδῶς ὑποσχεθῇ ὅτι θὰ καταργούσατε!

     Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς ὑπενθυμίζουμε καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι:

 • Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν σᾶς παρεχώρησε κανένα δικαίωμα νὰ διαπραγματευθῆτε  ἑλληνικὰ ἐδάφη ἢ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, καὶ μάλιστα μὲ μία χώρα ἐμφανῶς ἐχθρικὴ καὶ ἀδιάλλακτη.
 • Κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διαπραγματεύεται τὰ ἐδάφη καὶ τὰ δικαιώματα τῆς Πατρίδος μας, ὡσὰν αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦσαν πατρικό του οἰκόπεδο!
 • Ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο μείωσις τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας, ἡ θέσις τῶν ἐδαφῶν της ὑπὸ ἀμφισβήτησιν ἢ ὁ ἑκούσιος περιορισμὸς τῶν δικαιωμάτων της εὑρίσκονται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους καὶ τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο τῆς πατρίδος μας, ἐπισύρουν δέ, ἐκτὸς τῶν ἀντιστοίχων ποινῶν καὶ ἐκπτώσεων γιὰ ὅποιον ἀποπειραθῇ τὰ ἀνωτέρω, καὶ τὸ λαϊκὸ αἴσθημα.
 • Στὰ γεωπολιτικά, μὲ τὸν ὅρο «διαπραγμάτευσις», νοεῖται ἡ προβολὴ τῶν θέσεων ἐκ μέρους κάποιου, μὲ στόχο αὐτὸς νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατευόδωσι τῶν συμφερόντων του. Ἐσεῖς, γιὰ ποιά διεκδίκησι καὶ γιὰ τὴν κατευόδωσι ποίων συμφερόντων τῆς χώρας μας πηγαίνετε στὴν Κωνσταντινούπολι, κ. Μητσοτάκη; Διότι εἶναι διάχυτη ἡ ἄποψις, ὅτι πηγαίνετε νὰ συζητήσετε μόνον γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς δικῆς μας χώρας, πρᾶγμα, ποὺ καμμία χώρα στὸν κόσμο μέχρι σήμερα δὲν ἔχει πράξει!
 • Σημειωτέον, ὅτι ἐνέργειες, ὅπως λ.χ. τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἡ παῦσις λειτουργίας τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τεμένους, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ἐκ μέρουςτῆς χώρας μας, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο! Κατὰ συνέπειαν, εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ τὰ ἀναφέρετε ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς ἐπιτυχίες σας, καθ’ ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐνέργειες, ποὺ ἐφ’ ὅσον ὑλοποιηθοῦν, θὰ ἐπιφέρουν συμπάθεια, αἴγλη, τουρισμὸ καὶ κονδύλια ὑπὲρ τῆς Τουρκίας, ἐνῷ ἡ δική μας χώρα δὲν θὰ ἀποκομίσῃ ἀπολύτως τίποτε.
 • Εἶναι εὐρέως κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὸ ἐνδιαφέρον οἰκονομικῶν κύκλων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν ὑποχώρησί μας ἔναντι τῆς Τουρκίας, καθὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐξυπηρετοῦνται ποικίλα συμφέροντά τους. Ὡστόσο, τὰ ἐφοπλιστικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ συμφέροντα εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ καθορίζουν τὴν στάσι ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ, πόσο μᾶλλον ἕνα Διεθνὲς Δικαστήριο, ἡ πολιτικὴ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου στηρίζονται σὲ συμφέροντα!

Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

 • Στὴν προγραμματισμένη συνάντησί σας στὴν Κωνσταντίνου Πόλιν, νὰ ὑπερασπισθῆτε ἀπεριφράστως καὶ μὲ σθένος τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο ὡρκισθήκατε νὰ ὑπηρετῆτε. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον παρὰ τὶς δύσκολες ἱστορικὲς συγκυρίες κατώρθωσε νὰ ἐπιβιώσῃ ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἐχάρισε ἀφειδῶς γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς Πατρίδος καὶ γιὰ τὰ ἐδάφη της, αἷμα, θυσίες καὶ κόπους, τὸ ὁποῖον ἐγέννησε μάρτυρες, ἥρωες, μὰ καὶ Ἐφιάλτες προδότες. Ἑνὸς Ἔθνους, τοῦ ὁποίου ἡ επιβίωσις μέχρι σήμερα μόνον τυχαία δὲν εἶναι, καθὼς προστατεύεται ἀπὸ δυνάμεις, τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιστρατευθῇ, πρᾶγμα, ποὺ θὰ γίνῃ ἐμφανὲς κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους διατηροῦν τὶς μεγαλύτερες ἀμφιβολίες.
 • Νὰ μὴ τοποθετήσετε τὸ ὄνομά σας στὴν ἱστορικὴ λίστα τῶν διαχρονικῶν προδοτῶν τῆς Πατρίδας μας ξεπερνῶντας τὰ νόμιμα καὶ ἠθικὰ ὅρια!

      Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δηλώνουμε, ἐπικαλούμενοι τὴν τιμή μας, ὅτι οἱαδήποτε ἐθνικὴ ἀπώλεια ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπώλεια τμήματος τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας. Στὴν περίπτωσι, ἑπομένως, ποὺ θὰ παραβιασθῇ τὸ Σύνταγμα, ἡ βούλησις καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας, στὴν περίπτωσι, ποὺ θὰ περιφρονηθοῦν οἱ ἀγῶνες, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν προγόνων μας, διά τῆς παραχωρήσεως ἐδαφῶν ἢ ἄλλων προνομίων ὑπὲρ ξένης δυνάμεως, τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐνεργοποιήσουμε στὴν πρᾶξι τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἀναλαμβάνοντας ὡς πολῖτες τὴν ἀποκατάστασι τῆς Δημοκρατίας καὶ γινόμενοι οἱ ἴδιοι ἐφιάλτες γιὰ ὅσους τολμήσουν νὰ παραβοῦν τὰ καθήκοντά τους, σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη κι ἂν μεταβοῦν, ὥστε νὰ ἀποδοθῇ ἡ ἠθικὴ καὶ πραγματικὴ Δικαιοσύνη.                                                                                                               ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ                                                 «ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Πηγή: odysseiatv.blogspot.com

Απάντηση